Informační povinnost k zpracovávání osobních údajů
(dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů- GDPR, účinného od 25.5.2018)

Firma Ing. Pavel Buňát, IČ 15300021, se sídlem Do Klukovic 1114/10, 152 00 Praha 5 (dále jen MB energy), tímto informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých MB energy jako správce osobních údajů ve smyslu GDPR nakládá s osobními údaji svých klientů, zákazníků a dalších osob, dotčených předmětem činnosti MB energy.

1. Účel zpracování osobních údajů
MB energy jako správce osobních údajů shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje subjektů, a to za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou za účelem plnění předmětu uzavřených smluv (objednávek) .

2. Zákonnost a korektnost zpracování osobních údajů
MB energy jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje subjektů pro splnění smluvních i zákonných právních povinností .         K takovému plnění povinností správce není nutný souhlas subjektů k zpracování jejich osobních údajů.

3. Doba zpracování osobních údajů (omezení uložení)
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, vyplývajících z platné legisltivy, tj. vždy minimálně po dobu trvání právního vztahu k MB energy a dále pak po dobu , po kterou je správce povinen/oprávněn potřebné údaje uchovávat podle dalších obecně závazných právních předpisů.

4. Rozsah (minimalizace) zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány na základě informace, kterou o osobních údajích získal správce přímo od subjektu údajů,  tj. na základě osobního dotazníku či veřejně dostupních údajů.  Jedná se zejména o :
- identifikační údaje   ( jméno příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo OP, příp. IČ a DIČ)
- kontaktní údaje        (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, bankovní účet)
Osobní údaje se zpracovávají v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty, v jakém vznikají za trvání uzavřeného závazku nebo v jakém je správce oprávněn či povinen tyto údaje sám zjišťovat na základě právních předpisů či souhlasu subjektů údajů.

5. Způsob zpracování osobních údajů  (odpovědnost, integrita a důvěrnost)
Zpracování osobních údajů probíhá manuálně a především automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě. Osobní údaje jsou bezpečně uloženy v uzamčené místnosti, v PC s funkčním antivirovým programem a pod kombinovaným heslem. Zpracování provádí správce, přičemž se řídí Vnitřními firemními pravidly.
Správce taktéž pověřuje zpracováním osobních údajů i zpracovatele, a to externí účetní firmu, která má se správcem uzavřenu písemnou smlouvu o dodržování zásad při zpracování osobních údajů.
Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším osobám či subjektům, ovšem pouze v případě pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto údajům nebo pokud to bude nezbytně nutné pro ochranu práv správce (např. soud).

6. Práva subjektů údajů
Práva subjektů údajů a důvody jejich uplatňování jsou specifikována podrobně ve výše uvedeném nařízení GDPR.  Jedná se zejména o :
- právo přístupu k osobním údajům
- právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů ( to v případě že osobní údaje jsou nepotřebné pro účely pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování).
Subjekt údajů má právo také požadovat omezení zpracování údajů nebo vznést námitku proti zpracování, má právo podat stížnost u dozorového úřadu a právo na veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.

V Praze dne 25.5.2018                                                                                                                      Ing. Pavel Buňát

 

Nové Chytré Výhodné